Algemene voorwaarden

 1. Definities
  Werkgeluk in-zicht: het bedrijf dat loopbaancoaching en TMA-verkoop aanbiedt en exploiteert.
  Opdrachtgever: de persoon of organisatie die opdracht geeft tot het verrichten van diensten door Werkgeluk in-zicht.
  TMA: de afkorting voor de Talenten Motivatie Analyse, een online instrument voor talentmanagement en persoonlijke ontwikkeling.
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Werkgeluk in-zicht en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten.

 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten aangeboden door Werkgeluk in-zicht, gevestigd te Sliedrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer …..

 3. Diensten
  Werkgeluk in-zicht biedt loopbaancoaching en TMA-analyses aan. De diensten worden aangeboden op basis van een overeenkomst tussen Werkgeluk in-zicht en de opdrachtgever.

 4. Offertes
  Offertes van Werkgeluk in-zicht zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

 5. Prijzen
  De prijzen voor diensten en producten van Werkgeluk in-zicht worden vermeld in de offerte en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 6. Betaling
  Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst. Bij niet-tijdige betaling behoudt Werkgeluk in-zicht het recht de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

 7. Annulering en wijziging van afspraken
  Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd of gewijzigd tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is Werkgeluk in-zicht gerechtigd het volledige tarief in rekening te brengen.

 8. Aansprakelijkheid
  Werkgeluk in-zicht is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de dienstverlening, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Werkgeluk in-zicht.

 9. Geheimhouding
  Werkgeluk in-zicht zal vertrouwelijke informatie van opdrachtgevers vertrouwelijk behandelen en beschermen tegen ongeautoriseerde openbaarmaking of gebruik. Dit gebeurt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de professionele standaarden die van toepassing zijn op loopbaancoaching en het aanbieden van TMA.

 10. Intellectueel eigendom
  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van Werkgeluk in-zicht blijven bij Werkgeluk in-zicht.

 11. Geschillen
  Op alle overeenkomsten tussen Werkgeluk in-zicht en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de regio waar Werkgeluk in-zicht is gevestigd.